Polityka Prywatności

Postanowienia wstępne

§ 1

Właścicielem sklepu internetowego DAIWDESIGN jest Tera Group Pracownia Architektoniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach(adres: ul. Zdrojowa 19 , 25-336 w Kielcach) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS:0000684485, z kapitałem zakładowym 150.000 zł, posiadająca NIP: 9591991658 oraz REGON: 367771227

§ 2

1. Klientem sklepu internetowego DAIWDESIGN („Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2. Klientem sklepu internetowego DAIWDESIGN mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; dalej: „Kodeks cywilny”), jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

§ 3

1. Sklep internetowy DAIWDESIGN umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów DAIWDESIGN oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Usługi świadczone przez DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

edycji danych;

konfigurowania i składania zamówień;

wglądu w historię zamówień;

składania reklamacji;

komunikacji z konsultantem.

§ 4

Sklep internetowy DAIWDESIGN dostępny jest pod adresem internetowym https ://www.daiwdesign.pl/

§ 5

DAIWDESIGN świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej.

§ 6

Regulamin określa:

rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez DAIWDESIGN usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego,

tryb postępowania reklamacyjnego,

zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

§ 7

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;

dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;

dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez DAIWDESIGN złożonego zamówienia;

Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od DAIWDESIGN oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

§ 8

DAIWDESIGN stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej https://daiwdesign.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

Definicje

§ 9

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego DAIWDESIGN.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/towar –to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu internetowego DAIWDESIGN w celu sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie, Umową zawartą na odległość nie jest umowa zawierana w lokalu DAIWDESIGN.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Do umów zawieranych z Klientami dokonującymi zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego , jak również do wszelkich roszczeń związanych z tymi umowami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Świadczenie usług w ramach sklepu internetowego DAIWDESIGN

§ 11

Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

połączenie z siecią Internet,

posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu DAIWDESIGN nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 12

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego DAIWDESIGN w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. Zakazuje się w szczególności:

posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,

naruszania tajemnicy korespondencji,

naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiedniej zgody tych osób, o ile są przez prawo wymagane).

Dane Klienta

§ 13

Klient zobowiązany jest informować DAIWDESIGN o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej.

Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą DAIWDESIGN poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.

DAIWDESIGN zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez DAIWDESIGN formie.

DAIWDESIGN może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

§ 14

DAIWDESIGN umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz, a w szczególności przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, restauracji i hoteli.

§ 15

Klient sklepu internetowego DAIWDESIGN po wejściu na stronę https://daiwdesign.pl/ uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją produktów DAIWDESIGN oraz w ramach funkcji sklepu internetowego wyboru, konfiguracji i składania zamówień w celu zakupu wybranych produktów DAIWDESIGN.

§ 16

DAIWDESIGN umożliwia Klientowi w ramach sklepu internetowego zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o rodzaju, nazwie produktu, jego wymiarach, materiałach, kolorach, dostępności, terminie dostawy, cenie oraz zdjęć produktów. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją produktów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem DAIWDESIGN w sposób określony w § 26 Regulaminu.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową towaru.

Zamówienia i sprzedaż

§ 17

Zakup produktów DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:

z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,

z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie),

poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres DAIWDESIGN: domarchitekturyiwzornictwa@gmail.com

Produkt skonfigurowany

§ 18

Funkcje sklepu internetowego pozwalają Klientowi na dopasowanie właściwości określonych produktów zgodnie ze specyfikacją Klienta lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb („Produkt skonfigurowany”).

Zakup Produktu skonfigurowanego jest możliwy w każdej z procedur zakupu, o których mowa w § 17 powyżej.

Klient może dokonać zamówienia produktu odpowiadającego jego zindywidualizowanym preferencjom poprzez skorzystanie z funkcji konfiguracji, która jest uwidoczniona przy informacji handlowej i specyfikacji danego produktu i wyraża się m. in. w możliwości określenia koloru bądź konfiguracji kolorów, konfiguracji mebla, rozmiaru, rodzaju wypełnienia wzoru i innych właściwości produktu.

Konfiguracja produktów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej z konsultantem DAIWDESIGN.

Zakup z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta

§ 19

Klient w celu zakupu produktów DAIWDESIGN, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją produktów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości produktu, po jej dokonaniu, klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.

Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym DAIWDESIGN. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.

W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.

Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.

Niektóre produkty DAIWDESIGN, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja o dostępności wyłącznie w salonach DAIWDESIGN. Lista salonów DAIWDESIGN dostępna jest w stopce na stronie daiwdesign.pl

Po kliknięciu w funkcji „Koszyk” opcji „Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych DAIWDESIGN do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, za pobraniem, płatność z wykorzystaniem systemu płatności online Dotpay). Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta Dotpay.

Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.

W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient, po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów, powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na przycisk„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zakupu. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.

W przypadku opcji płatności za pomocą Dotpay, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę http://www.dotpay.pl/w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje Dotpay zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.

Forma płatności ‘za pobraniem’ jest dostępna jeśli zamawiany produkt znajduje się w stanie magazynowym sklepu. Informację o dostępności można uzyskać pod adresem email: hello@daiwdesign.pl. 

W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. DAIWDESIGN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta. 

Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia oraz po dokonaniu przez Klienta płatności, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez DAIWDESIGN oraz informująca, iż przystąpienie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzone w następnej wiadomości e-mail.

DAIWDESIGN w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności produktów, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji odrębną wiadomością e-mail i zmienia status zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie DAIWDESIGN o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a DAIWDESIGN zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia DAIWDESIGN przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.

DAIWDESIGN niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką niemożliwość. W takiej sytuacji uiszczona cena zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w całości.

Oferta złożona przez Klienta, a niepotwierdzona przez DAIWDESIGN w terminie 72 godzin przestaje go wiązać.

DAIWDESIGN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Zakup z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt”

§ 20

Niektóre produkty DAIWDESIGN dostępne w ramach informacji handlowej zawartej na stronach WWW sklepu Klient może zakupić tylko poprzez wykorzystanie formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie”), jeśli taki formularz zostanie udostępniony przez DAIWDESIGN.

Niektóre Produkty DAIWDESIGN dostępne w opcji zakupu z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” wykazują się indywidualnymi właściwościami określonymi przez Klienta w składanym przez niego formularzu zamówienia lub w drodze indywidualnych uzgodnień z konsultantem DAIWDESIGN (Produkt skonfigurowany).

Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym wybiera lub określa rodzaj produktu, który chce nabyć oraz w razie takiej opcji indywidualizuje jego właściwości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sklepu internetowego DAIWDESIGN. System informatyczny sklepu internetowego DAIWDESIGN może wymagać od Klienta wskazania również metody dostawy (dostawa realizowana przez DAIWDESIGN, kurier, odbiór własny) oraz metody płatności (przelew, karta, za pobraniem). Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta Dotpay.

Podanie przez Klienta danych oznaczonych w formularzu symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia uzgodnienie właściwości produktu, a dalej zakup produktów DAIWDESIGN w ramach sklepu internetowego. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu i o jego akceptację.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza wystarczają do rozpoczęcia przez DAIWDESIGN realizacji zamówienia, a produkt jest dostępny w sprzedaży, Klient otrzymuje od DAIWDESIGN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, obejmującą w szczególności: właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia DAIWDESIGN przesyła Klientowi Regulamin.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza nie wystarczają do rozpoczęcia przez DAIWDESIGN realizacji zamówienia, a zwłaszcza w razie potrzeby uzgodnień indywidualnych właściwości produktu, z Klientem kontaktuje się konsultant DAIWDESIGN w celu uzgodnienia wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem DAIWDESIGN wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od DAIWDESIGN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, a w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego ceny całkowitej, sposobu zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia DAIWDESIGN przesyła Klientowi Regulamin.

Chwilą opłacenia zamówienia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy DAIWDESIGN. DAIWDESIGN z chwilą opłacenia zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a DAIWDESIGN zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku sprzedaży w opcji płatności za pobraniem Klient, po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów DAIWDESIGN, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. DAIWDESIGN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

DAIWDESIGN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Zakup z wykorzystaniem poczty elektronicznej

§ 21

Klient może zakupić produkty DAIWDESIGN bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu produktów DAIWDESIGN Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: hello@daiwdesign.pl ze wskazaniem produktu, którego zakupem jest zainteresowany.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant DAIWDESIGN skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.

W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem DAIWDESIGN wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od DAIWDESIGN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia DAIWDESIGN przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem.

Umowa sprzedaży produktów DAIWDESIGN, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy DAIWDESIGN. DAIWDESIGN z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

W przypadku sprzedaży w opcji za pobraniem, Klient po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów DAIWDESIGN, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia. Akceptując warunki zamówienia, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. DAIWDESIGN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

DAIWDESIGN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Realizacja zamówienia

§ 22

Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów DAIWDESIGN.

Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w magazynie lub salonach DAIWDESIGN, termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku produktów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 12 tygodni.

W wypadku, gdy DAIWDESIGN nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego Produktu skonfigurowanego, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, DAIWDESIGN może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy z DAIWDESIGN.

DAIWDESIGN poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez DAIWDESIGN, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

DAIWDESIGN powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 4 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 7 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; DAIWDESIGN poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.

Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 5 powyżej, DAIWDESIGN skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez DAIWDESIGN drogą e-mail.

W przypadku braku odbioru przez Klienta produktów DAIWDESIGN, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących DAIWDESIGN, DAIWDESIGN powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W przypadku braku odbioru towaru w wyznaczonym przez DAIWDESIGN terminie, DAIWDESIGN będzie przechowywać towar na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni z DAIWDESIGN inny termin..W takim przypadku DAIWDESIGN uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania. W przypadku umów niezawieranych z konsumentami, koszt magazynowania wynosi 200 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził z DAIWDESIGN ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, DAIWDESIGN uprawniona będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. W odniesieniu do umów niezawieranych z konsumentami, w przypadku nieskorzystania przez DAIWDESIGN z uprawnienia do odstąpienia od umowy i upływu 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy, brak odebrania towaru poczytuje się za wolę porzucenia go z zamiarem wyzbycia własności, wskutek czego własność towaru przechodzi na DAIWDESIGN, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec DAIWDESIGN związanych z zakupem i przejęciem własności towaru.

W chwili wydania produktów DAIWDESIGN, Klient lub jego przedstawiciel powinien rozpakować dostarczone produkty i dokonać wspólnie z przewoźnikiem ich szczegółowych oględzin oceniając zgodność produktu z zamówieniem (a w szczególności sprawdzając zgodność liczby i rodzaju dostarczonego produktu, rodzaju obicia, kolorów obicia i akcesoriów, liczbę poduszek, stan obicia mebla, itp.) i spisać na dokumencie WZ wszystkie widoczne wady oraz braki ilościowe.

Montaż / składanie towaru

§ 23

Dokonując zamówienia towarów wymagających montażu Klient ma możliwość zamówienia tych usług u DAIWDESIGN.

W sytuacji, gdy Klient dokonuje samodzielnego odbioru zamówionego towaru DAIWDESIGN nie dokonuje montażu towaru, ani nie ponosi odpowiedzialności za montaż towaru i wady związane z montażem.

Gdy ze względu na specyfikę towaru konieczny jest jego montaż, DAIWDESIGN dołącza do takiego towaru instrukcję montażu. DAIWDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku składania towaru w sposób niezgodny z załączoną instrukcją.

Dodatkowe informacje

§ 24

Klient przyjmuje do wiadomości, iż specyfika materiału (skóry naturalnej), powoduje, iż meble tapicerowane skórą naturalną składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w jej kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie stanowią wady towaru.

Meble skórzane nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinny być ustawiane w odległości mniejszej niż 30 cm od źródła ciepła, nie powinny być czyszczone nieprzeznaczonymi do tego narzędziami i preparatami. W przypadku dołączenia do zakupionego towaru instrukcji ochrony mebli, meble powinny być użytkowane i pielęgnowane zgodnie z tą instrukcją.

DAIWDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

Mimo dołożenia wszelkich starań DAIWDESIGN nie gwarantuje, że zdjęcia zamieszczone przy informacjach o produktach będą dokładnie odzwierciedlały rzeczywisty wygląd produktów, w szczególności, inny może być efekt wizualny produktów w rzeczywistości, a inny na ekranach urządzeń elektronicznych, w tym w szczególności nieznaczne różnice mogą wystąpić w kolorystyce i strukturze produktów.

DAIWDESIGN zastrzega, że niektóre ze zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu to tzw. zdjęcia aranżowane, na których znajduje się produkt dostępny w sklepie internetowym DAIWDESIGN wraz z propozycją innych elementów aranżacji. Porównując obraz na zdjęciu Klient powinien uwzględniać szczegółowy opis produktu, który zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu.

§ 25

Zastrzega się, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnianym w salonie sprzedaży DAIWDESIGN, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu.

DAIWDESIGN informuje, że ostateczne wymiary mebli tapicerowanych i materacy mogą odbiegać od wymiarów katalogowych o maksymalnie +/- 3% (trzy procent) w zależności od producenta.

§ 26

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów DAIWDESIGN oraz inne wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami DAIWDESIGN działającymi pod numerem telefonu: 530-758-877 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: domarchitekturyiwzornictwa@gmail.com

Reklamacje i gwarancje

§ 27

DAIWDESIGN ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego przez Klienta z DAIWDESIGN, domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; ma właściwości, o których istnieniu DAIWDESIGN zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór, nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że DAIWDESIGN zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; a także został wydany w stanie zupełnym.

W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, DAIWDESIGN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego, a w szczególności reklamacje produktów DAIWDESIGN, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres:domarchitekturyiwzornictwa@gmail.com lub pisemnie na adres: DAIWDESIGN , ul. Zdrojowa 19, 25-336 Kielce. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.

DAIWDESIGN wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta DAIWDESIGN rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia, po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu DAIWDESIGN może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia reklamacji, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby DAIWDESIGN rozpoznał reklamację.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez DAIWDESIGN, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres Magazynu DAIWDESIGN: ul. Zdrojowa 19, Kielce 25-336. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić rzecz pracownikowi DAIWDESIGN w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że DAIWDESIGN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez DAIWDESIGN albo DAIWDESIGN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez DAIWDESIGN usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez DAIWDESIGN . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Na czas rozpatrywania reklamacji, jak również na czas dokonywania napraw reklamacyjnych DAIWDESIGN nie ma obowiązku zapewnienia ani wypożyczenia Klientowi towaru zastępczego.

Na sprzedawane przez DAIWDESIGN produkty może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność DAIWDESIGN z tytułu rękojmi sprzedanych towarów jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami.

W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z DAIWDESIGN, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

Odstąpienie od umowy

§ 28

DAIWDESIGN przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów DAIWDESIGN, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.; dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).

DAIWDESIGN informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów DAIWDESIGN. Powyższe uprawnienie jest wyłączone w odniesieniu do Produktów konfigurowanych.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu DAIWDESIGN w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów DAIWDESIGN, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu DAIWDESIGN, partii lub części. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje DAIWDESIGN o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. DAIWDESIGN zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7 poniżej. Do rozliczenia się DAIWDESIGN z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu DAIWDESIGN inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DAIWDESIGN, DAIWDESIGN nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt DAIWDESIGN niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do DAIWDESIGN.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu DAIWDESIGN będące wynikiem korzystania z produktu DAIWDESIGN w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 10. DAIWDESIGN przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od DAIWDESIGN, w szczególności, gdy produkt nie jest dostępny, lub gdy realizacja zamówienia wiązałaby się dla DAIWDESIGN z koniecznością poniesienie strat finansowanych. DAIWDESIGN może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 29

DAIWDESIGN przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

Zasady przetwarzania przez DAIWDESIGN danych osobowych Klienta, niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między DAIWDESIGN a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez DAIWDESIGN usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych, reguluje Polityka prywatności obowiązująca w DAIWDESIGN.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych, o których mowa w ust. 2, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych, a w przypadku danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 22 RODO.

Klient ma stały i nieskrępowany dostęp do udostępnionych DAIWDESIGN danych, w tym danych osobowych, i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować, a także realizować inne uprawnienia przyznane mu na podstawie RODO, w zakresie przetwarzania przez DAIWDESIGN jego danych osobowych.

Po zakończeniu świadczenia usług DAIWDESIGN może przetwarzać: 

– dane Klienta sklepu internetowego, niebędące danymi osobowymi, w szczególności te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem;

– dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz z Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest DAIWDESIGN, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 tego rozporządzenia.

§ 30

DAIWDESIGN dokłada wszelkich starań, by sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia DAIWDESIGN w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego.

DAIWDESIGN jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 31

Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.

Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.

Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez DAIWDESIGN określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez DAIWDESIGN na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.

Postanowienia końcowe

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2018 roku.

DAIWDESIGN może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej sklepu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz DAIWDESIGN, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz DAIWDESIGN lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z DAIWDESIGN.

Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.