KONKURS ” WNĘTRZE W STYLU BOHO- SYPIALNIA”

Organizator:
daiwdesign.pl / Dom Architektury i Wzornictwa /

Idea konkursu:

Dom Architektury i Wzornictwa chcąc inspirować organizuje KONKURS dla projektantów pod hasłem “wnętrze w stylu BOHO- sypialnia”. Konkurs ma na celu wspieranie i promowanie młodych projektantów, a także podkreślanie jak ważny jest design w codziennym życiu człowieka, począwszy od…sypialni:-) Organizator wybierając tematykę konkursu chce promować ideę i styl BOHO, którego charakter przybliża nas do natury a także podkreśla płynące z niej wartości.

Zadaniem Uczestników jest wykonanie projektu pomieszczenia / sypialni / zachowanej w stylistyce BOHO.

Uczestnicy: Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów, designerów, artystów plastyków, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i projektowych.

Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko 1 projekt.

Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu jednoznacznie akceptują warunki Regulaminu, który znajduje się na stronie www.daiwdesign.pl/konkurs

Terminy:
Przesyłanie prac konkursowych: 21 marca – 31 maja 2021r.
Ogłoszenie wyników: 15 czerwca
 2021 na stronie www.daiwdesign.pl/konkurs

Przekazanie nagród: do 25 czerwca 2021

Zgłoszenia:

Pracę konkursową należy przesłać wetransferem na adres mailowy: partners@daiwdesign.pl

Na każde zgłoszenie uczestnik otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Dodatkowo wraz z pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.daiwdesign.pl/konkurs

REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k. właściciel marki Dom Architektury i Wzornictwa, daiwdesign.pl, ul. Zdrojowa 19/1, 25-336 Kielce

§ 1 Przedmiot konkursu

1. Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k., właściciel marki Dom Architektury i Wzornictwa, daiwdesign.pl zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs pod nazwą “Wnętrze w stylu BOHO- sypialnia” na projekt pomieszczenia- sypialni, zachowanej w stylistyce BOHO.


§ 2 Cel i tematyka Konkursu

Konkurs ma na celu wspieranie i promowanie młodych projektantów, a także zwrócenie uwagi jak ważny jest design w codziennym życiu człowieka, począwszy od sypialni. Organizator wybierając tematykę konkursu chce promować ideę i styl BOHO, którego charakter przybliża nas do natury a także podkreśla płynące z niej wartości.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, posiadający zdolność do czynności projektowych takich jak projektant wnętrz, designer, ect. Uczestnikiem konkursu musi być osoba fizyczna oraz pełnoletnia.
2. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów, designerów artystów plastyków, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i projektowych.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie brały udziału w innych konkursach oraz powstałe po dacie ogłoszenia niniejszego konkursu tj. po dniu 21.03.2021 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 4 Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa

1. Praca konkursowa- projekt sypialni powinien być dziełem autorskim, nigdzie dotychczas niepublikowanym.

2. Praca konkursowa powinna zawierać rzut sypialni w formacie pdf/ A3, dwie wizualizacje w formacje pdf/A3, opis projektu zawierający do 2000 znaków w formacie pdf/A4. Całość  plików projektowych nie może przekraczać 2GB.

3. Praca konkursowa powinna zawierać minimum jeden produkt znajdujący się w sklepie daiwdesign.pl. Organizator na wolę uczestnika może wysłać jedynie wybrane modele 3D udostępnione od producentów. Pozostałe produkty, których Organizator nie posiada w swojej bazie należy wymodelować indywidualnie. Zapytania dotyczące modeli 3D należy zgłaszać na adres mailowy partners@daiwdesign.pl. Modele 3D będą przekazywane w przeciągu  2-3 dni roboczych, po dokładnym ustaleniu wybranego produktu ze sklepu daiwdesign.pl. W opisie projektu prosimy o wskazanie konkretnych produktów, pochodzących ze sklepu daiwdesign.pl.

4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie w okresie pomiędzy 21.03.2021 r. a 31.05.2021 r. plików w formacie PDF, za pomocą wetransfer na adres e-mail: partners@daiwdesign.pl

W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs “Wnętrze w stylu BOHO- sypialnia” oraz 6-o cyfrowy kod uczestnika, określany w załączniku nr. 1 do regulaminu pn. “ Formularz Zgłoszeniowy”.

5. 6-o cyfrowy kod określony indywidualnie przez uczestnika konkursu ma na celu zapewnienie anonimowości jego projektu podczas prac jury. Identycznym kodem należy nazwać swój plik projektowy.
6. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania projekty nie mogą zawierać informacji o autorze.

7. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały wysłane wetransferem na podany adres e-mail do ostatniego dnia trwania konkursu tj. do 31.05.2021 do godz. 23:59 CET.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu (bez podania przyczyn).

9. Do konkursu należy zgłaszać pliki projektowe, których wielkość nie może przekraczać 2GB  o nazwie identycznej jak 6-o cyfrowy kod uczestnika.

10. Do wiadomości należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy ( załącznik nr.1) zawierający: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail, 6 cyfrowy kod uczestnika konkursu, regulaminową zgodę oraz oświadczenia, własnoręcznie podpisany i wysłany jako skan pdf.

11. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane anonimowe prace, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.

12. Komisja Konkursowa w dniu 15 czerwca 2021 poda do publicznej wiadomości nazwiska laureatów konkursu. Dostaną oni też zawiadomienie drogą e-mailową na adres, który został podany w “Formularzu Zgłoszeniowym”. Opublikowanie będzie miało miejsce na stronie internetowej konkursu www.daiwdesign.pl/konkurs, oraz na dodatkowych portalach branżowych, na których widnieje informacja o konkursie.

13. Laureaci konkursu zobowiązują się, w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora projekt jako plik graficzny w formacie JPEG, o wymiarach 1300 x 1000 piks, RGB rozdzielczość max 300 dpi.

14. Z chwilą zgłoszenia projektu na konkurs każdy uczestnik biorący w nim udział zgadza się na nieodpłatne wykorzystania jego projektu na wymienionych niżej polach eksploatacji. Każdy uczestnik konkursu udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:

– zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,

– wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia materiałów promocyjnych związanych z konkursem oraz prowadzącą przez siebie działalnością,

– umieszczania i rozpowszechniania w Internecie, publikowania prac na portalach branżowych, na których znajduje się informacja o konkursie.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, a w przypadku wygranej, zdobycia nagrody, a także w przypadku umieszczenia
i rozpowszechniania jego projektu w Internecie, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.

§ 5 Kryteria oceny

1. Wszystkie projekty nadesłane do Konkursu podlegają ocenie 3 osobowej Komisji powołanej przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą 2 osoby reprezentujące podmiot zewnętrzny – partnera Konkursu oraz 1 osoba reprezentująca Organizatora.

Osobowy skład Jury zostanie podany do informacji w dniu 24 marca 2021 na stronie www.daiwdesign.pl/konkurs

2. Komisja, biorąc pod uwagę wartość projektową i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę przekazu.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru laureatów konkursu (nagroda I, II i III)

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6 Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz.1000).

2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie projektów konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.) konkurs na projekt “wnętrze w stylu BOHO- sypialnia”.

§ 7 Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce – puf GIrO Collection 90 cm x 90 cm marki Absynth;

II miejsce – kwietnik Ancymon czarny marki Elementuj, rattanowe kaktusy dekoracyjne- 2 sztuki 100 cm i 30 cm marki Lilushop, designerski przedłużacz elektryczny Triples marki ZetPeTy;

III miejsce – lampa stojąca Oslo 180 cm marki Kandela Lighting, kwietnik Melepeta czerwony  marki Elementuj;

§ 8 Prawo własności i prawo wykorzystania nagrodzonych projektów

1. Nagrodzone projekty stają się własnością Organizatora w zamian za przekazaną nagrodę rzeczową. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektów oraz możliwością wykorzystania ich dla własnych potrzeb.

2. Przekazanie autorskich praw majątkowych do projektów nastąpi w odrębnym oświadczeniu po dacie ogłoszenia laureatów konkursu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Każdy nagrodzony projekt zostanie opublikowany:

a) na stronie internetowej Organizatora,

b) na Facebooku i Instagramie marki Organizatora tj. Dom Architektury I Wzornictwa.

c) na portalach branżowych, na których pojawiła się informacja o konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje prawny przedstawiciel Organizatora.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:
www.daiwdesign.pl/konkurs

ZWYCIĘZCY KONKURSU

Zwycięzcy naszego konkursu ” WNĘTRZE W STYLU BOHO- SYPIALNIA”

1 MIEJSCE – Aleksandra Jankowska

2 MIEJSCE – Wioletta Zadło

3 MIEJSCE – Karolina Moczulska

Prace konkursowe są dostępne do wglądu na portalach społecznościowych Domu Architektury i Wzornictwa, tj. Facebook oraz Instagram.

SPONSORZY NAGRÓD

Absynth – skupia się wokół tworzenia form nieoczywistych i niebanalnych, skrojonych na miarę potrzeb wszystkich wrażliwych na otaczające piękno, potrafiących celebrować życie w każdym z jego aspektów. 

Elementuj – dzięki wielkiej miłości do roślin i do komfortowej atmosfery w przestrzeni tworzy minimalistyczny design. 

Kandela Lighting – długoletnia tradycja rodzinnego rzemiosła połączona ze świeżym podejściem do wzornictwa oferuje produkty, które będą zachwycać przez lata.

Lilushop zachwyca jakością i stylem w zakresie wikliny, rattanu oraz naturalnych, botanicznych tekstyliów.

ZetPeTy stawiają na manufakturowy charakter produktów i własny sznyt, gdzie Królem jest jakość wykonania i uczciwy materiał.

MOANA – przełożenie tradycji lnianego materiału na nowoczesne tekstylia użytkowe. 

JURY

Marek Cecuła – artysta, ceramik, wykładowca na Royal Collage of Art w Londynie. W 1976 r. otworzył studio Modus Design oraz Galerię Contemparary Porcelain w Nowym Jorku. W 2012 r. otworzył Design Centrum Kielce. Rok później, z jego inicjatywy powstało Ćmielów Design Studio. Artysta jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. W 2013 r. otrzymał nagrodę World Intelectual Property Award w kategorii Wzornictwo przemysłowe. Swe prace prezentował on na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, w kraju oraz za granicą. Prace Marka Cecuły zasilają zbiory i kolekcje wielu prestiżowych instytucji. Znajdują się one m.in. w Bostonie, Waszyngtonie, Nowym Jorku, Londynie, Los Angeles i Pittsburghu.

Paulina Bogdał Śmierzyńśka – Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury i Urbanistyki – dyplom: 2008r. „Pawilon sportów ekstremalnych na Wietrzni w Kielcach”. Współzałozycielka Pracowni Rysunkowo Projektowej AKMETRIS – Architekci Kielce w 2009r. Współzałożycielka TERA GROUP Pracownia Architektoniczna w 2011r. Organizatorka corocznych Warsztatów Architektonicznych Rysunkowo-Malarskich w Kielcach „ARCHITEKTURA I MY”. Posiada uprawnienia architektoniczno-budowlane do projektowania bez ograniczeń Nr Upr.138/SWOKK/2011 SW-0197 – czynny członek Świętokrzyskiej Izby Architektów. Członek Zarządu SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Kielce.

Agnieszka Zaremba – Warszawska architektka, pochodząca z Rzeszowa. Absolwentka Krakowskiej Politechniki wydziału architektury i urbanistyki. W 2005 uczestniczyła w programie studenckim w Hiszpanii, w trackie którego brała udział w zajęciach cenionego architekta Alberto Campo Baeza. Działała w pracowni projektowej FORMAT. W 2009 otworzyła studio architektoniczne TISSU w Warszawie.

Magdalena Wiśniewska- Architekt z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej zdobytym w Polsce, Danii, i USA. W trakcie dotychczasowej praktyki uczestniczyła w projektach o zróżnicowanej problematyce, zarówno przy tematach z zakresu architektury, jak i wnętrz. Pracę w zawodzie łączy z pracą naukową, w swoich badaniach koncentruje się na różnych aspektach szerokopojętego projektowania zrównoważonego w zakresie architektury, wnętrz czy przestrzeni publicznej. Pomysłodawczyni inicjatywy #naekoINTERIORS, którego główną ideą jest propagowanie zdrowych wnętrz, naturalnych materiałów w ich aranżacji i zasad zrównoważonego projektowania, tzw. sustainable design, a także dzielenia się profesjonalną wiedzą w tym zakresie i popularyzowania proekologicznego podejścia w projektowaniu. Posiada uprawnienia architektoniczno-budowlane do projektowania bez ograniczeń, czynny członek Izby Architektów RP .

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.